СННХ-ийн СС-ын боловсруулсан стандартын төслүүд

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн, гишүүдийн санал зөвлөмж, шүүмжийг тусгасан стандартын төслүүдийг Эрчим хүчний яамны ШУТЗ-ийн дэргэдэх Стандарчлал-нормчлолын хорооны хурлаар хэлэлцүүлэхээр төлөвлөөд байна. Стандартуудын танилцуулга болон стандартын төслүүдтэй танилцана уу.

Танилцуулга:

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A1%D0%9D%D0%9D%D0%A5_%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%D1%8B%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%80%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D3%A9%D1%81%D3%A9%D0%BB(1).pptx

 

1) MNS IEC 60071-1:2021 Тусгаарлагыг нийцүүлэх – 1 дүгээр хэсэг: Тодорхойлолт, зарчим ба дүрэм

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060071-1.docx

2) MNS IEC 60076-18:2020 Хүчний трансформатор – 18-р дугаар хэсэг: Давтамжийн хариуг хэмжих

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060076-18%20%7Bed%201_0%7D%20%D1%8D%D1%86%D1%81%D0%B8%D0%B9%D0%BD.docx

3) MNS IEC 60255-127 Хэмжүүрийн реле ба хамгаалалтын төхөөрөмж 127 дугаар бүлэг: Хүчдэлийн ихсэлт болон бууралтаас хамгаалах үйл ажиллагаанд тавих шаардлага 

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060255-127.docx

4) MNS IEC 60383-2 : 2021   1000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, ЦДАШ-д зориулсан тусгаарлагч 2 дугаар хэсэг: Хувьсах гүйдлийн системийн хэлхмэл тусгаарлагч болон тусгаарлагчийн иж бүрдэл —  Тодорхойлолт, туршилтын аргачлал болон хүлээн авах шалгуур үзүүлэлт

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060383-2(1).docx

5) MNS IEC 61362:2022 Гидравлик турбины роторын эргэлтийг тохируулах системийг тодорхойлох гарын авлага

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2061362(1).docx

6) MNS IEC / TR 61850-90-1:2021 Эрчим хүчний хангамжийн автоматжуулалтын харилцаа холбооны сүлжээ болон систем – 90-1 дүгээр хэсэг: Дэд станц хоорондын харилцаа холбоонд IEC 61850 стандартыг хэрэглэх

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2061850-90-1(3).docx

7) MNS IEC 61865:2022 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам – Хүчдэлтэй хэсэг болон хаалт хоорондын зайд байх цахилгааны бүрэлдэхүүн хэсгийг тооцоолох– Тооцооллын аргачлал 

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2061865(1).docx

8) MNS IEC 62271-4:2022 Өндөр хүчдэлийн хуваарилах байгууламж болон удирдлагын тоноглол – 4-р хэсэг: Гексафторт хүхэр ( ), түүний хольцыг боловсруулах горим

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2062271-4(2).docx

9) MNS IEC 62305-1:2021 Аянгын хамгаалалт – 1-р хэсэг: Ерөнхий зарчим

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2062305-1%20%D1%8D%D1%86%D1%81%D0%B8%D0%B9%D0%BD.docx

10) MNS IEC 60383-1:2022   1000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, ЦДАШ-н тусгаарлагч1 дүгээр хэсэг: Хувьсах гүйдлийн системийн шаазан болон шилэн тусгаарлагч хэсгүүд — Тодорхойлолт, туршилтын аргачлал хүлээн авах шалгуур  

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC60383-1.docx