Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнд бүртгэгдсэн эрчим хүчний салбарт мөрдөгдөж буй стандартууд 


Стандарт 1 1
Стандарт 2 2
Стандарт 3 3

Мэдээлэл хийгдэж байна.