Тусгай зөвшөөрөл 

Эрчим хүчний зураг төсөл

Стандарт, норм норматив  

Эрчим хүчний Аудит

Түүхэн замнал