2017 онд батлагдсан норм, нормативын баримт бичгийн жагсаалт

1

0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуурыг угсарч босгох /СИП утастай, тулгуурын төрөл тус бүрээр/ ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн 3798 дугаарт бүртгэгдэв.

2

6-15 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуурыг угсарч, босгох /Тулгуурын төрөл тус бүрээр/ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн 3798 дугаарт бүртгэгдэв.

3

110 кВ-ын LW36-126W маягийн хийн таслуурыг төмөр тулгуур дээр суурилуулах, угсрах ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн 3798 дугаарт бүртгэгдэв.

4

35 кВ-ын ZW7-40.5 вакуум таслуурыг суурилуулах, угсрах ажлын
технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн дугаарт бүртгэгдэв.

5

Ф300-Ф400мм диаметртэй төмөр бетон бортогон шонгийн залгааг гагнах ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын тавдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн 3798 дугаарт бүртгэгдэв.

6

РМ130Р/РМ130E/РМ130EH олон функцэт хэмжүүрийн төхөөргийг суурилуулах ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын зургаадугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн дугаарт бүртгэгдэв.

7

Микропроцессорон релений блокыг суурилуулж, угсрах ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын долоодугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн 3798 дугаарт бүртгэгдэв.

8

Сильфон компенсаторыг үл нэвтрэх суваг буюу худагт угсрах ажлын технологийн карт боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын наймдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн 3798 дугаарт бүртгэгдэв.

9

Дулаан дамжуулах далд шугам хоолойд хэсэгчилсэн оруулга оруулах ажлын технологийн карт боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын есдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн 3798 дугаарт бүртгэгдэв.

2019 онд батлагдсан норм, нормативын баримт бичгийн жагсаалт

1

Газар дээр ил угсарсан шугам хоолойг засварлах угсралтын ажлын технологийн карт 

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 168 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4442 дугаарт бүртгэгдэв.

2

Дулаан дамжуулах далд шугам хоолойн үл хөдлөх тулгуурыг угсрах ажлын технологийн карт

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 168 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4442 дугаарт бүртгэгдэв.

3

Дулаан дамжуулах шугам хоолойн дулаалгыг хэсэгчлэн солих ажлын технологийн карт

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 168 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4442 дугаарт бүртгэгдэв.

4

Дулаан дамжуулах шугам хоолойд зэврэлтийн хамгаалалт хийх ажлын технологийн карт

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 168 дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4442 дугаарт бүртгэгдэв.

5

35 кВ-ын LW8-35AG маягийн SF6 хийт /элегаз/ таслуурыг суурилуулж, угсрах ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ний өдрийн 173 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4445 дугаарт бүртгэгдэв.

6

220 кВ-ын LW30-252 маягийн фазын удирдлагатай, SF6 хийт /элегаз/ таслуурын угсралтын ажлын технологийн карт

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ний өдрийн 173 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4445 дугаарт бүртгэгдэв.

7

OPzY маягийн аккумуляторын батарей суурилуулж, угсрах ажлын
технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ний өдрийн 173 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4445 дугаарт бүртгэгдэв.

8

Иж бүрэн хувиарлах байгууламжийн угсармал иж бүрэн хоргыг суурилуулж, угсрах ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ний өдрийн 173 дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4445 дугаарт бүртгэгдэв.

2021 онд батлагдсан норм, нормативын баримт бичгийн жагсаалт

1

6-15 кВ-ын REC15 маягийн реклоузерын угсралт, суурилуулалтын ажлын технологийг карт, хөдөлмөр зарцуулалт

Эрчим хүчний сайдын 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/105 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2021 оны 06 сарын 08-ны өдрийн 5299 дугаарт бүртгэгдэв.

2

35 кВ-ын TER REC35 маягийн реклоузерын угсралт, суурилуулалтын ажлын технологийг карт, хөдөлмөр зарцуулалт

Эрчим хүчний сайдын 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/105 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2021 оны 06 сарын 08-ны өдрийн 5299 дугаарт бүртгэгдэв.

Жич: Технологийн карт-5500 төгрөг
        Хөдөлмөр зарцуулалт болон төсвийн суурь норм-7000 төгрөг.
Харилцах утас: 88079006