Зөвлөхүүдийн боловсруулсан стандартын төслүүд

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн, гишүүдийн санал зөвлөмж, шүүмжийг тусгасан стандартын төслүүдийг Эрчим хүчний яамны ШУТЗ-ийн дэргэдэх Стандарчлал-нормчлолын хорооны хурлаар хэлэлцүүлэхээр төлөвлөөд байна. Стандартуудын танилцуулга болон стандартын төслүүдтэй танилцана уу.

Танилцуулга:

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%AD%D0%97_%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%85%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D1%80_%D1%85%D1%8D%D0%BB%D1%8D%D0%BB%D1%86%D2%AF%D2%AF%D0%BB%D1%8D%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%86%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0_%D0%97%D3%A9%D0%B2%D0%BB%D3%A9%D1%85%D2%AF%D2%AF%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD(1).pptx

 

1) MNS IEC 60060-2:2020 Өндөр хүчдэлийн туршилт хийх арга – 2 дугаар хэсэг: Хэмжлийн систем

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060060-2%20%7Bed3_0%7D%20zassan.docx

2) MNS IEC 60060-3:2020 Өндөр хүчдэлийн туршилт хийх арга – 3 дугаар хэсэг: Ажлын талбайд хийх туршилтын тодорхойлолт болон шаардлага

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060060-3%20%7Bed1_0%7D%20zassan.docx

3) MNS IEC 60099-8:2022 Хэт хүчдэлийн шугаман бус хязгаарлагчууд Хэсэг 8: 1 кВ-оос дээш хүчдэлтэй хувьсах гүйдлийн цахилгаан дамжуулах ба түгээх агаарын шугамд зориулсан цуваа холбогдсон ил оч үүсгэх завсар бүхий металлын ислэн хэт хүчдэлийн шугаман бус хязгаарлагчууд (ИОХХШБХ)

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060099-8%20%7Bed2_0%7D.docx

4) MNS IEC 60255-121:2021 Хэмжилтийн реле хамгаалалтын төхөөрөмж – 121-р хэсэг: Зайн хамгаалалтын функцэд тавих шаардлага

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060255-121%20%D1%81%D2%AF%D2%AF%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%80.docx

5) MNS IEC 61850-7-3 Эрчим хүчний байгууллагад зориулсан мэдээлэл холбооны сүлжээнүүд болон системүүд – Бүлэг 7-3: Мэдээлэл холбооны суурь бүтэц – Нийтлэг өгөгдлийн классууд

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2061850-7-3%20%D0%91%D1%8D%D1%85%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D1%88.docx

6) MNS IEC 61850-90-2:2021 Эрчим хүчний хангамжийн автоматжуулалтын мэдээлэл холбооны сүлжээ болон систем - Хэсэг 90-2: Дэд станц, удирдлагын төвүүдийн хоорондын мэдээлэл холбооны сүлжээнд IEC 61850 стандартыг хэрэглэх

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2061850-90-2%20(%D1%81%D2%AF%D2%AF%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%80).docx

7) MNS TR IEC 61850-90-3:2021 Эрчим хүчний хангамжийн автоматжуулалтын мэдээлэл холбооны сүлжээ болон систем – Хэсэг 90-3: Нөхцөл байдлын хяналт, шинжилгээнд IEC 61850 стандартыг хэрэглэх

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2061850-90-3%2010%2C20%20(%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD).docx

8) MNS IEC 61850-90-5:2021 Эрчим хүчний автоматжуулалтын систем ба харилцаа холбооны сүлжээ – Хэсэг 90-5: IEEE C37.118-ийн дагуу синхрофазорын мэдээллийг дамжуулахад IEC 61850-ийг ашиглах

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2061850-90-5%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD.docx

9) MNS IEEE Std C37.118.2™-2011 Эрчим хүчний системийн өгөгдөл, мэдээллүүдийг синхрон дамжуулах IEEE-ийн стандарт

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEEEE%2037_118_%202_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%2010_21.docx