Cтандартын төслүүдтэй танилцана уу

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн, гишүүдийн санал зөвлөмж, шүүмжийг тусгасан стандартын төслүүдийг Эрчим хүчний яамны ШУТЗ-ийн дэргэдэх Стандарчлал-нормчлолын хорооны хурлаар хэлэлцүүлэхээр төлөвлөөд байна. Стандартуудын танилцуулга болон стандартын төслүүдтэй танилцана уу.

Танилцуулга:

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%90%D0%B6%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D1%85%D1%8D%D1%81%D1%8D%D0%B3_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D1%87%D0%BB%D1%8D%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%86%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0(1).docx

 

1) MNS 12.1.018 : 88 Хөдөлмөр хамгааллын стандартын систем. Цахилгаан аюулгүй байдал шүргэлтийн хүчдэл ба гүйдлийн байж болох дээд хэмжээ

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%200012-1-018%201988(1).pdf

Шинэчлэгдсэн хувилбар:

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/5145_2002_MNS_0012_1_018_1988_%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D1%87%D0%BB%D1%8D%D0%B3%D0%B4%D1%81%D1%8D%D0%BD_%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%80.doc

2) MNS 12.4.015:88 Хөдөлмөр хамгааллын тандартын систем. Цахилгаан хүчдэлийн тэмдэг. Хэлбэр хэмжээ. Техникийн шаардлага

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%200012-4-015%201988(1).pdf

3) MNS 1548:1972 220 кв, түүнээс бага хүчдлийн цахилгааны тоног төхөөрөмж тэдгээрийн барилга байгууламжийг аянганаас хамгаалах дүрэм ба бүдүүвч

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%201548-72.pdf

4) MNS 2911:1980 Зохион бүтээх баримт бичгийн нэгдсэн систем /ЗБББНС/ Цахилгаан ороомогтой эдлэхүүний зургийг үйлдэх журам

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/2911-80%20%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%B3%20%D3%A9%D3%A9%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%81%D3%A9%D0%BD.docx

5) MNS 3020 : 1987 Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем. Хүчдэлийн трансформатор. Шалгах арга, хэрэгсэл.

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%203020%201987(1).pdf

6) MNS 3954:86 Хүчний трансформатор. Турших аргууд

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%203954%201986(1).pdf

7) MNS 4656 : 1998 Гүйдлийн трансформатор. Техникийн ерөнхий шаардлага

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%204656-98.pdf

8) MNS 4657 : 1998 1000В-оос дээш хүчдэлийн таслуурууд Техникийн ерөнхий шаардлага

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%204657%201998(1).pdf

9) MNS 6241 : 2011 Дулааны тоолуур. Суурилуулалт, ашиглалтад оруулах, ажиллагааг хянах, техникийн үйлчилгээний ерөнхий шаардлага

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%206241-2011.doc