Стандартын төсөлд санал авч байна.

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн "Стандарт норм, нормативын хэлтэс"-ээс орчуулсан Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу орчуулан, шүүмж, редакц хийгдсэн дараах 8 стандартын төсөлд санал авч байна.

1. MNS IEC 60071-1 - Тусгаарлагыг нийцүүлэх – 1 дүгээр хэсэг: Тодорхойлолт, зарчим ба дүрэм

                    http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060071-1%20(2).docx

2. MNS IEC 60076-18 - Хүчний трансформатор – 18-р дугаар хэсэг: Давтамжийн хариуг хэмжих

                   http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060076-18%20(3)(1).docx

3. MNS IEC 60255-121 - Хэмжилтийн реле хамгаалалтын төхөөрөмж – 121-р хэсэг: Зайн хамгаалалтын функцид тавих шаардлага

                   http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060255-121%20(2).docx

4. MNS IEC 60225-127 - Хэмжилтийн реле ба хамгаалах тоног төхөөрөмж  127 дугаар бүлэг: Хэт хүчдэл болон хүчдэлийн бууралтаас хамгаалах үйл ажиллагааны шаардлага

                    http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060255-127%20(2).docx

5. MNS IEC 60225-181– Хэмжүүрийн реле ба хамгаалалтын төхөөрөмж – 181-р хэсэг:  Давтамжийн хамгаалалтын функциональ шаардлагууд

                   https://drive.google.com/file/d/1tmX132in6fHxHb48NDNnrJ-IhjD6_jW-/view?usp=sharing

6. MNS IEC 61850-7-3 - Эрчим хүчний байгууллагад зориулсан мэдээлэл холбооны сүлжээнүүд болон системүүд – Бүлэг 7-3: Мэдээлэл холбооны суурь бүтэц – Нийтлэг өгөгдлийн классууд

                    http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2061850-7-3%20(2)(1).docx

7. MNS IEC 61850-90-2 - Эрчим хүчний хангамжийн автоматжуулалтын мэдээлэл холбооны сүлжээ болон систем - Хэсэг 90-2: Дэд станц, удирдлагын төвүүдийн хоорондын мэдээлэл холбооны сүлжээнд IEC 61850 стандартыг хэрэглэх

                    http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2061850-90-2%20(2).docx

8. MNS IEC 61970-301:2021– ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ПРОГРАМЫН ИНТЕРФЕЙС (EMS-API) 301-р хэсэг: Мэдээллийн ерөнхий загвар (CIM)-ын суурь

                   https://drive.google.com/file/d/1JVBDAQ9gxlD4WJSh7F5ss8xSeErke3K5/view

Иймд дээрх стандартын төсөлтэй танилцан 2021 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү.

Цахим хаяг: amarjargal@meei.energy.gov.mn; tungalag@meei.energy.gov.mn

Холбоо барих утас: 77102266