Норм нормативын ажлын чиглэлээр хийгдэх ажлуудын нэрс Дууссан Гүйцэтгэж байгаа Хийхээр төлөвлөж байгаа
1 0,4 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуур угсрах /Тулгуурын төрөл тус бүрээр/ +    
2 6-10 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуур угсрах /Тулгуурын төрөл тус бүрээр/ +    
3 15 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуур угсрах /Тулгуурын төрөл тус бүрээр/ +    
4 Ф30-Ф400мм диаметртэй төмөр бетон шонг залгаж гагнах +    
5 6-10 кВ-ын вакуум таслуур угсрах - - -
6 15 кВын вакуум таслуур угсрах - - -
7 35 кВын вакуум таслуур угсрах +    
8 6-10 кВ-ын хийн таслуур угсрах - - -
9 15 кВ-ын хийн таслуур угсрах - - -
10 35 кВ-ын хийн таслуур угсрах   + +
11 110 кВ-ын хийн таслуур угсрах +    
12 220 кВ-ын хийн таслуур угсрах   + +
13 15 кВ-ын реклоузер угсрах     +
14 35 кВ-ын реклоузер угсрах     +
15 10кВ-ын хуваарилах байгууламжийн ячейкийг угсрах +    
16 Хамгаалалтын самбарыг угсах /төрөл тус бүрээр/ +    
17 Удирдлагын самбарыг угсах /төрөл тус бүрээр/ +    
18 Шилэн кабель угсрах /дагалдах хэрэгсэлийн хамт/ + +  
19 Өндөр үелзлэлийн холбооны тоног төхөөрөмжийг угсрах /төрөл тус бүрээр/     +
20 Дээрх тоног төхөөрөмжүүдийн төмөр суурийг угсрах ажил + +  
21 Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжих   + +
22 0,4кВ-ын хүчдэлийн хэт хүчдэлээс хагаалагчийг угсрах     +
23 Зэс шин угсрах     +
24 Аккумляторын батарей байрлуулж угсрах /сүүлийн үеийн/ +    
25 Иж бүрдэл трансформаторын дэд өртөө угсрах   + +