Тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх бичиг баримтууд


Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн Төсөл хөтөлбөрийн хэлтсийн хэлтсийн

Тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн Х.Самбалхүндэв- Утас: 342453

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛ
ЖАГСААЛТ
ШААРДЛАГА
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ЭРХЛЭХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА