Тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх бичиг баримтууд


Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн Стандарт норм, нормативын хэлтсийн дарга Х.Самбалхүндэв- Утас: 76113456

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛ
ЖАГСААЛТ
ШААРДЛАГА
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ЭРХЛЭХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА