ХАРЬЦУУЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ БНХАУ-ЫН СТАНДАРТ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Код

Баримт бичгийн нэр

Файл

 1.  

DL 5186-2004

УЦС-ын зураг төслийн цахилгаан механикийн техникийн шаардлага

 

 1.  

GB 50021-2001

Геотехникийн инженерчлэлийн судалгааны дүрэм

 

 1.  

GB 10018-2003

Хөрсний хэв гажилтын модуль

 

 1.  

GB 50287-2016

УЦС-ийн инженер геологи, туннел

 

 1.  

DL 5180-2003

УЦС-ын зураг төсөл

 

 1.  

GB 50201-2014

Цасны ус хуримтлуулах

 

 1.  

DL 5180-2003

УЦС-ын зураг төсөл боловсруулах аюулгүй ажиллагаа

 

 1.  

GB 50433-2018

Төслийн барилга байгууламж, үйлдвэрийн талбайг хөрс, усны элэгдлээс хамгаалах

 

 1.  

GB/T 50434-2018

Төслийн үйлдвэрлэл, барилгын талбайн хөрсний элэгдлийг хянах

 

 1.  

GB 51018-2014

Хөрс, усны элэгдлээс хамгаалах инженерийн аргачлал, зураг төсөл,

 

 1.  

NB/T 35111-2018

УЦС-ын төслийн ухсан газрын шороон овоолгийн талбайн загвар

 

 1.  

NB/T 35040 

УЦС-ын барилгын халаалт, агааржуулалт

 

 1.  

NB/T 35040

Усан цахилгаан станцын агааржуулалт, салхижуулалт халаалтын системийг төлөвлөх зураг төсөл боловсруулах стандарт норм дүрэм"

 

 1.  

GB 50016

Барилга байгууламжийг гал түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зураг төсөл боловсруулах техникийн шаардлага