Технологийн картын төсөлд санал авч байна

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн "Стандарт норм, нормативын хэлтэс"-ээс  боловсруулж буй “35КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН ТӨМӨР ТУЛГУУР БА ТӨМӨР БЕТОН ТУЛГУУР УГСРАРЧ БОСГОХ АЖЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН КАРТ”-ын төсөлд санал авч байна. Иймд ЭХ-ний барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, холбогдох байгууллагууд энэхүү төсөлтэй танилцан 2021 оны 12 дугаар сарын 06-ны дотор тус Хүрээлэнд саналаа ирүүлнэ үү.

Холбогдох утас: 77102266

Доорх линкээр төсөлтэй танилцана уу:

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/35%D0%BA%D0%92_%D1%8B%D0%BD_%D1%85%D0%BE%D1%91%D1%80_%D1%85%D1%8D%D0%BB%D1%85%D1%8D%D1%8D%D1%82_%D0%A6%D0%94%D0%90%D0%A8_%D1%8B%D0%BD_%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B3%D1%83%D1%83%D1%80_%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%87_%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%85_%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD.docx

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/35%D0%BA%D0%92_%D1%8B%D0%BD_%D0%A6%D0%94%D0%90%D0%A8_%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D3%A9%D0%BC%D3%A9%D1%80_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B3%D1%83%D1%83%D1%80_%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%87_%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%85_%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD.docx