Эрчим хүчний салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандартын жагсаалт


"Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн" ТӨҮГ-аас боловсруулан, батлуулсан стандартууд

               http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%9C%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD

                _%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D2%AF%D2%AF%D1%81%D0%B3%D1%8D%D1%81%D1%8D%D0%BD_%D0%B6%D0%B0%D0%B3%D1%

                81%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%82_2020.xlsx