Нэр томьёоны 19 стандартад санал авч байна

Нэр томьёоны 19 стандартад санал авч байна.

Эрчим хүчний нэр томьёоны багц /IEC 60050/ 19 стандартын нэр томьёог www.electropedia.org цахим хуудсанд байршуулахаар Excel файлд зохих зааврын дагуу бичсэн болно. Дараах файлтай танилцаад санал байвал 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний дотор ирүүлнэ үү.

Үүнд: MNS IEC 60050-195, 212, 312, 313, 321, 421,4 36, 441, 448, 461, 466, 471, 601, 602, 603, 605, 617, 691, 692.

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/Equivalent_terms_mn_60050_195_212_312_313_321_421_436_441_448_461.xlsx