Батлагдсан стандартууд

"Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн" ТӨҮГ-ын боловсруулан батлуулсан стандартууд

 №                                     Код                 Стандарт.нэршил                         /монгол/                          

 

Стандарт                                       нэршил /англи/                                      

Стандарт                     хэмжилзүйн газрын даргын тушаал     
1 MNS ISO 16528-1        "Уурын ба ус халаах зуух, даралтат сав 1 дүгээр хэсэг: “Гүйцэтгэлийн шаардлага" Boilers and pressure vessels – Part 1: Performance requirements 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн дугаар 0/15
2 MNS ISO 16528-2 "Уурын ба ус халаах зуух, даралтат сав: 2 дугаар хэсэг: MNS ISO 16528-1 стандартын шаардлагыг хангах журам" Boilers and pressure vessels – Part 2: Procedures for fulfilling the requirements of ISO 16528-1 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн дугаар 0/15
3 MNS IEC/TR 61439-0 "Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж болон удирдлагын тоноглолын иж бүрдэл. 0 дүгээр хэсэг: Иж бүрдлийн техникийн нөхцөл тодорхойлох удирдамж"

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 0: Guidance to specifying assemblies

2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн дугаар 0/15
4 MNS IEC 61439-4 "Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж болон удирдлагын тоноглолын нийлмэл бүрдэл. 4 дүгээр хэсэг: Барилгын ажлын талбайд ашиглах нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж болон удирдлагын тоноглолын нийлмэл бүрдэлд тавих тусгай шаардлагууд"

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)

2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн дугаар 0/15
5 MNS IEC TS 62351-1 "Цахилгаан эрчим хүчний системийн удирдлага болон холбогдох мэдээллийн солилцоо. Өгөгдөл ба харилцаа холбооны аюулгүй байдал. 1 дүгээр хэсэг: Харилцаа холбооны сүлжээ болон системийн аюулгүй байдал - Аюулгүй байдлын асуудлуудын удиртгал"

Power systems management and associated information exchange – Data and communications security

Part 1: Communication network and system security – Introduction to security issues
2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн дугаар с/26
6 MNS IEC 60652 Агаарын шугамын тулгуурт хийх ачааллын туршилт" Loading tests on overhead line structures 2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн дугаар с/26
7 “MNS IEC 60076-3 “Хүчний трансформатор – 3 дугаар хэсэг: Тусгаарлагын түвшин, диэлектрик туршилт болон гадна талын агаарын /клеринс/ зай” Power transformers – Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дугаар с/39
8 MNS IEC 60076-4 “Хүчний трансформатор – 4 дүгээр хэсэг: Хүчний трансформатор ба реакторыг аянгын ба коммутацийн /сэлгэн залгалтын/ импульсээр турших удирдамж” Power transformers – Part 4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing Power transformers and reactors 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дугаар с/39
9 MNS IEC 61954 Реактив чадлын статик компенсатор (SVC) – Тиристорын вентилиүдийг турших Static var compensators (SVC) – Testing of thyristor valves 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дугаар с/39
10 MNS IEC 61439-6 "Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж болон удирдлагын тоноглолын иж бүрдэл. 6 дугаар хэсэг: Үндсэн шинийн систем"        Low-Voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar trunking systems (busways) 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
11 IEC 60050-195 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-195 дугаар бүлэг: Газардуулга болон цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхээс хамгаалах

International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 195: Earthing and protection against electric shock
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
12 IEC 60050-212 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-212 дугаар бүлэг: Цахилгаан тусгаарлагч хатуу, шингэн болон хийн бодис

International Electrotechnical Vocabulary

Part 212: Electrical insulating solids, liquids, and gases
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
13

IEC 60050-312

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-312 дугаар бүлэг: Цахилгаан болон электроникийн хэмжил – Цахилгааны хэмжилтэй холбоотой ерөнхий нэр томьёо

International Electrotechnical Vocabulary PART 312: Electrical and electronic measurements –

General terms relating to electrical measurements
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
14 IEC 60050-421 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-421 дугаар бүлэг: Хүчний трансформатор болон реактор

International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 421: Power transformers and reactors
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
15 IEC 60050-441 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-441 дүгээр бүлэг: Хуваарилах байгууламж, удирдлагын тоноглол болон хайламтгай гал хамгаалагч

International Electrotechnical Vocabulary

CHAPTER 441: Switchgear, controlgear and fuses
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
16 IEC 60050-461 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-461 дугаар бүлэг: Цахилгаан кабелиуд International electrotechnical vocabulary part 461: electric cables 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
17 IEC 60050-436 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 436 дугаар бүлэг: Хүчний конденсатор International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 421: Power transformers and reactors 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
18 IEC 60050-466 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-466 дугаар бүлэг: Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам

International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 466: Overhead lines
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
19 IEC 60050-448 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-448 дугаар бүлэг: Эрчим хүчний системийн реле хамгаалалт

International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 448: Power system protection
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
20 IEC 60050-605 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-605 дугаар бүлэг: Цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт – Дэд станц

International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 605: Generation, transmission and distribution of electricity – Substations
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
21 IEC 60050-692 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-692 дугаар бүлэг: Цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт – Цахилгаан эрчим хүчний системийн үйлчилгээний найдвартай байдал ба чанар

International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 692: Generation, transmission and distribution of electrical energy – Dependability and quality of service of electric power systems
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
22 IEC 60050-313 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-313 дугаар бүлэг: Цахилгаан болон электроникийн хэмжил – Цахилгаан хэмжих хэрэгслийн төрөл

International Electrotechnical Vocabulary

PART 313: Electrical and electronic measurements - Types of electrical measuring instruments
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
23 IEC 60050-321 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-321 дугаар бүлэг: Хэмжүүрийн трансформатор

International Electrotechnical Vocabulary

CHAPTER 321: Instrument transformers
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
24 IEC 60050-471 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-471 дүгээр бүлэг: Тусгаарлагч International Electrotechnical Vocabulary PART 471: Insulators 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
25 IEC 60050-601 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-601 дугаар бүлэг: Цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт – Ерөнхий зүйл International Electrotechnical Vocabulary PART 601: Generation, transmission and distribution of electricity – General 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
26 IEC 60050-602 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-602 дугаар бүлэг: Цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт – Цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл

International Electrotechnical Vocabulary

PART 602: Generation, transmission and distribution

of electricity - Generation
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
27 IEC 60050-603 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-603 дугаар бүлэг: Цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт – Цахилгаан эрчим хүчний системийн төлөвлөлт, менежмент

International Electrotechnical Vocabulary

PART 603: Generation, transmission and distribution

of electricity – Power system planning and management
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
28 IEC 60050-617 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-617 дугаар бүлэг: Цахилгаан эрчим хүчний байгууллага/ зах зээл

International Electrotechnical Vocabulary

PART 617: Organization/market of electricity
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
29 IEC 60050-691 Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-691 дүгээр бүлэг: Цахилгааны үнэ

nternational Electrotechnical Vocabulary

CHAPTER 691: Tariffs for electricity
2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн дугаар с/41
30 MNS GB/T 2694 ЦДАШ-ын металл тулгуур үйлдвэрлэлийн техникийн шаардлага Specification of Manufacturing for Transmission Line Tower 2019-10-21 өдрөөс 2021-04-21 хүртэл бүртгүүлсэн.