Батлагдсан стандартууд

"Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн" ТӨҮГ-ын боловсруулан батлуулсан стандартууд

 №                                     Код                 Стандарт.нэршил                         /монгол/                          

 

Стандарт                                       нэршил /англи/                                      

Стандарт                     хэмжилзүйн газрын даргын тушаал     
1 MNS ISO 16528-1        "Уурын ба ус халаах зуух, даралтат сав 1 дүгээр хэсэг: “Гүйцэтгэлийн шаардлага" Boilers and pressure vessels – Part 1: Performance requirements 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн дугаар 0/15
2 MNS ISO 16528-2 "Уурын ба ус халаах зуух, даралтат сав: 2 дугаар хэсэг: MNS ISO 16528-1 стандартын шаардлагыг хангах журам" Boilers and pressure vessels – Part 2: Procedures for fulfilling the requirements of ISO 16528-1 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн дугаар 0/15
3 MNS IEC/TR 61439-0 "Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж болон удирдлагын тоноглолын иж бүрдэл. 0 дүгээр хэсэг: Иж бүрдлийн техникийн нөхцөл тодорхойлох удирдамж"

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 0: Guidance to specifying assemblies

2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн дугаар 0/15
4 MNS IEC 61439-4 "Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж болон удирдлагын тоноглолын нийлмэл бүрдэл. 4 дүгээр хэсэг: Барилгын ажлын талбайд ашиглах нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж болон удирдлагын тоноглолын нийлмэл бүрдэлд тавих тусгай шаардлагууд"

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)

2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн дугаар 0/15
5 MNS IEC TS 62351-1 "Цахилгаан эрчим хүчний системийн удирдлага болон холбогдох мэдээллийн солилцоо. Өгөгдөл ба харилцаа холбооны аюулгүй байдал. 1 дүгээр хэсэг: Харилцаа холбооны сүлжээ болон системийн аюулгүй байдал - Аюулгүй байдлын асуудлуудын удиртгал"

Power systems management and associated information exchange – Data and communications security

Part 1: Communication network and system security – Introduction to security issues
2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн дугаар с/26
6 MNS IEC 60652 Агаарын шугамын тулгуурт хийх ачааллын туршилт" Loading tests on overhead line structures 2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн дугаар с/26
7 “MNS IEC 60076-3 “Хүчний трансформатор – 3 дугаар хэсэг: Тусгаарлагын түвшин, диэлектрик туршилт болон гадна талын агаарын /клеринс/ зай” Power transformers – Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дугаар с/39
8 MNS IEC 60076-4 “Хүчний трансформатор – 4 дүгээр хэсэг: Хүчний трансформатор ба реакторыг аянгын ба коммутацийн /сэлгэн залгалтын/ импульсээр турших удирдамж” Power transformers – Part 4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing Power transformers and reactors 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дугаар с/39
9 MNS IEC 61954 Реактив чадлын статик компенсатор (SVC) – Тиристорын вентилиүдийг турших Static var compensators (SVC) – Testing of thyristor valves 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дугаар с/39