Зарагдаж буй норм, технологийн картууд

   "Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн" ТӨҮГ-аас боловсруулан, батлуулсан технологийн картууд

№    Технологийн                       картын нэр                 Эрчим хүчний сайдын тушаал         Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн дугаар                    

Үнэ                

/Төгрөг/
1 “Дулаан дамжуулах далд шугам хоолойд хэсэгчилсэн оруулга оруулах” 2017 оны 114-В-р тушаал 2017 оны 10-р сарын 24-ний 3798 дугаарт бүртгэгдсэн 3000
2 Сильфон компенсаторыг үл нэвтрэх суваг буюу худагт угсрах” 3000
3 “Дулаан дамжуулах шугам хоолойд зэврэлтийн хамгаалалт хийх” 2019 оны 168-р тушаал 2019 оны 07-р сарын 26-ний 4442 дугаарт бүртгэгдсэн. 3000
4 Дулаан дамжуулах шугам хоолойн дулаалгыг хэсэгчлэн солих” 3000
5 Газар дээр ил угсарсан шугам хоолойг хэсэгчлэн засварлах” 3000
6 Дулаан дамжуулах далд шугам хоолойн үл хөдлөх тулгуурыг угсрах” 3000
7 “0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуурыг угсарч босгох” 2017 оны 114-В-р тушаал 2017 оны 10-р сарын 24-ний 3798 дугаарт бүртгэгдсэн 3000
8 “6-15 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох 3000
9 “Ф300-Ф400 мм диаметртэй төмөр бетон бортогон шонгийн залгааг гагнах 3000
10 35 кВ-ын ZW7-40.5 маягийн вакуум таслуурын угсралт” 3000
11 “110 кВ-ын LW36-126W маягийн хийн таслуурын угсралт” 3000
12 “Микропроцессорон релений блокыг угсрах” 3000
13 PM130P/PM130E/PM130EH серийн олон функцит хэмжүүрийн төхөөргийг угсрах”  3000
14 220кВ-ын lw30-252 маягийн фазын удирдлагатай, sf6 хийт (элегаз) таслуурын угсралт" 2019 оны 173-р тушаал 2019 оны 07-р сарын 26-ний 4445 дугаарт бүртгэгдсэн. 3000
15

35кВ-ын LW8-35AG маягийн SF6 хийт (элегаз) таслуурын угсралт"

3000
16 "OPzV маягийн аккумуляторын батарейг суурилуулах угсралт" 3000
17 "ИБХБ-ийн угсармал иж бүрэн хоргыг суурилуулах угсралт 3000

      "Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн" ТӨҮГ-ын боловсруулан, батлуулсан нормууд

№         Шифр                  Нормын нэр                                      Тушаал                  Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд  бүртгэгдсэн.дугаар                 Үнэ /төгрөг/    
1 БНбД 81-30-17 /нэмэлт/ Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №7 2017 оны 114-А-р тушаал 2017 оны 10-р сарын 24-ний 3796 дугаар 5000
БНбД 81-38-17 /нэмэлт/
БНбД 81-39-17 /нэмэлт/
БНбД 81-30-17 /нэмэлт/
БНбД 81-61-17 /нэмэлт/
2 БНбД 83-23б-17 /нэмэлт/ Хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм/нэмэлт/ 2017 оны 114-Б-р тушаал 2017 оны 10-р сарын 24-ний 3797 дугаар 5000
БНбД 83-23в-17  /нэмэлт/
БНбД 83-23д-17  /нэмэлт/
БНбД 83-23ж-17 /нэмэлт/
БНбД 83-10-17 /нэмэлт/
3 ЭХН-8-81-05-2007 Эрчим хүчний барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг засварлах хөдөлмөрийн нэгтгэсэн норм 3-р дэвтэр 2017 оны 114-Г-р тушаал 2017 оны 10-р сарын 24-ний 3799 дугаар 15000
4 БНбД 83-38-19  /нэмэлт/ Үйлдвэрийн барилгын цахилгаан угсралтын төсвийн суурь норм 2019 оны 170-р тушаал 2019 оны 07-р сарын 26-ний 4444 дугаарт бүртгэгдсэн.  
5 БНбД 83-23д    -19  /нэмэлт/