ЭХЭЗХүрээлэнд боловсруулсан "Хөдөлмөрийн нэгтгэсэн норм", "Төсвийн суурь норм", "Технологийн карт"-ууд байнга зарагдаж байна.

Эрчим хүчний барилга байгуулам, тоног төхөөрөмжийг засварлах хөдөлмөрийн нэгтгэсэн норм

Үнэ :  15 000 ₮

Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №7

Үнэ :  5000 ₮

Хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм /нэмэлт/

Үнэ : 5000 ₮

 

Сильфон компенсаторыг үл нэвтрэх суваг буюу худагт угсрах ажлын технологийн карт

Үнэ : 3000 ₮

35 кВ-ын ZW7-40.5 маягийн вакуум таслуурын угсралтын ажлын технологийн карт

Үнэ : 3000  ₮

Дулаан дамжуулах далд шугам хоолойд хэсэгчилсэн оруулга оруулах ажлын технологийн карт

Үнэ : 3000 ₮

 


110 кВ-ын LW36-126W маягийн SF6 хийн таслуурын угсралтын ажлын технологийн карт

Үнэ : 3000 ₮

Ф300-400 мм дийметртэй төмөр бетон бортогон шонгийн залгааг гагнах угсралтын ажлын технологийн карт

Үнэ : 3000 ₮

РМ130Р/РМ130Е/РМ130ЕН серийн олон функцит хэмжүүрийн төхөөргийг угсрах ажлын технологийн карт

Үнэ : 3000 ₮

 


6-15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуурыг угсарч босгох ажлын технологийн карт

Үнэ : 3000 ₮

0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуурыг босгох ажлын технологийн карт
Үнэ : 3000 ₮

Микропроцессорон релений блокыг угсрах ажлын технологийн карт

Үнэ : 3000 ₮