Норм нормативын ажлын чиглэлээр хийгдэх ажлуудын нэрс Боловсруулж дууссан, одоо мөрдөгдөж байгаа Санал авах, батлуулах шатанд   Гүйцэтгэж байгаа Хийхээр төлөвлөж байгаа
Цахилгаан дамжуулах шугамын угсралтын ажлын суурь нормыг шинэчлэх, технологийг карт боловсруулах ажлын даалгаварын хүрээнд:
1 0,4 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуурыг угсарч босгох /СИП утастай, тулгуурын төрөл тус бүрээр/ +      
2 6-15 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуурыг угсарч, босгох /Тулгуурын төрөл тус бүрээр/ +      
3 Ф300-Ф400мм диаметртэй төмөр бетон бортогон шонгийн залгааг гагнах +      
4 35 кВ-ын ZW7-40.5 вакуум таслуурыг суурилуулах, угсрах +      
5 110 кВ-ын LW36-126W маягийн хийн таслуурыг төмөр тулгуур дээр суурилуулах, угсрах +      
6 Микропроцессорон релений блокыг суурилуулж, угсрах +      
7 РМ130Р олон функцэт хэмжүүрийн төхөөргийг суурилуулах +      
8 Микропроцессорон релений блокын холболтын угсралт /30-200 хүртэл хавчаартай/ +      
9 Аккумуляторын батарейн тавиур угсарч, суурилуулах   +    
10 OPzY маягийн аккумуляторын батарей суурилуулж, угсрах   +    
11 6-10 кВ-ын иж бүрэн хувиарлах байгууламжийн угсармал иж бүрэн хоргыг суурилуулж, угсрах   +    
12 35 кВ-ын LW8-35AG маягийн SF6 хийт /элегаз/ таслуурыг суурилуулж, угсрах   +    
13 220 кВ-ын LW30-252 маягийн фазын удирдлагатай, SF6 хийт /элегаз/ таслуурыг суурилуулж, угсрах   +    
14 Шилэн кабель угсрах /дагалдах хэрэгслийн хамт/     +  
15 Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжих     +  
16 15 кВ-ын реклоузер угсрах       +
1/ 35 кВ-ын реклоузер угсрах       +
18 Өндөр үелзлийн холбооны тоног төхөөрөмжийг угсрах /төрөл тус бүрээр/       +
19 0,4кВ-ын хүчдэлийн хэт хүчдэлээс хамгаалагчийг угсрах       +
20 Зэс шин угсрах       +
21 Иж бүрдэл трансформаторын дэд өртөө угсрах       +
Дулаан дамжуулах шугамын засварын ажлын суурь норм, технологийн карт шинээр боловсруулах ажлын даалгаварын хүрээнд:
1 РЖ-2.5 МПА даралттай 300 хэм хүртэлх халуун ус дамжуулах шугамд сильфон компенсаторыг суурилуулж, угсрах /50-1200 мм/ +      
2 РЖ-2.5 МПА даралттай 200 хэм хүртэлх халуун ус дамжуулах 12 м яндан хоолойг гарцгүй сувагт оруулга угсрах /Ф100-1200 мм/ +      
3 Газар дээр ил угсарсан шугам хоолойг засварлах угсралтын ажлын технологийн карт    +    
4 Шугам хоолойд хэсэгчлэн болон бүхэлд нь зэврэлтийн хамгаалалт хийх угсралт ажлын технологийн карт   +    
5 Шугам хоолойн дулаалгыг хэсэгчлэн солих угсралтын ажлын технологийн карт   +    
6 Далд шугам хоолойн үл хөдлөх тулгуурыг сольж шинэчлэх, угсралтын ажлын технологийн карт     +  
7 Ил, далд шугам хоолойн үл хөдлөх болон хөдөлгөөнт тулгуурыг сольж шинэчлэх       +
8 Төмөр зам ба авто замын доогуур тавигдсан дулааны шугам хоолойг зориулалтын хуяг дотуур сунгаж угсрах       +