Цөмийн эрчим хүчийг бодлогоор дэмжих нь

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрчим хүчний сайд, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/286, А/159, А/215 дугаар  хамтарсан тушаалаар “Цөмийн эрчим хүчний эх үүсвэрийг Монгол улсад ашиглах суурь судалгааны ажлыг эхлүүлэх ажлын хэсэг байгуулж зарим гишүүд судалгаа“-ны ажлын төлөвлөгөө боловсруулах талаар анхны уулзалтыг зохион байгуулав.